• Subscribe
    Fill something at the
    'Theme option > Overall Elements > Top Bar > Top Bar Subscribtion' section
  • Login
lyngbyjazz@lyngbyjazz.dk

Vedtægter for Lyngby-Taarbæk Jazzklub

§ 1

Foreningens navn er Lyngby-Taarbæk Jazzklub og er hjemmehørende i Lyngby-Taarbæk Kommune.

§ 2

Foreningens formål er at fremme kendskabet til og interessen for jazzmusikken som kunstart samt skabe et samlingssted for jazzinteresserede. Dette sker ved at tage initiativ til og afholdelse af koncerter samt andre jazzrelaterede arrangementer.

§ 3

Medlemskab kan opnås ved henvendelse til bestyrelsen og træder i kraft ved indbetaling af det til enhver tid gældende kontingent. Kontingentet fastsættes for hvert regnskabsår på generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen.
Enhver kan blive medlem

§ 4

Bestyrelsen er bemyndiget til at slette medlemmer, der trods påkrav er i kontingentrestance ud over 1 måned efter forfald. Ved udløbet af denne frist kan foreningens kasserer dog erindre medlemmet skriftligt om restancen. Såfremt indbetaling af kontingent herefter sker, dog senest 14 dage efter kassererens henvendelse, fortsætter medlemskabet.

§ 5

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.
Den ordinære generalforsamling afholdes efter hver sæsonafslutning og senest den 1. juni.
Indkaldelse sker med mindst 14 dages varsel ved e-mail eller brev til medlemmerne med angivelse af tid, sted samt dagsorden. Indkaldelsen lægges desuden på foreningens hjemmeside sammen med det reviderede regnskab, når dette foreligger.
Enhver lovlig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig, dog jf. §§ 8 og 9.
Ændring eller tilføjelse til foreningens vedtægter kan kun foretages på en generalforsamling, når mindst tre fjerdedele af de stemmeberettigede, som er til stede, stemmer derfor.

§ 6

Forslag til ændringer i vedtægter skal være bestyrelsen i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen.
Bestyrelsen foranlediger, at de indkomne ændringsforslag bliver udsendt til medlemmerne inden generalforsamlingen. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

§ 7

Dagsorden for den ordinære generalforsamlings faste punkter:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Forelæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab
4. Behandling af indkomne forslag
5. Forelæggelse af budget
6. Fastsættelse af årskontingent
7. Valg af formand
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer
9. Valg af revisor og revisorsuppleanter
10. Eventuelt

§ 8

Foreningens medlemmer har stemmeret på generalforsamlingen under forudsætning af, at de har betalt kontingent. Der kan ikke afgives stemme i henhold til fuldmagt på generalforsamlingen.

§ 9

Alle afstemninger på generalforsamlingen, bortset fra vedtægtsændringer jf. §5, afgøres ved simpelt flertal og skal gennemføres skriftligt, såfremt blot ét af de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer anmoder herom.

§ 10

Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, når et flertal inden for bestyrelsen eller mindst 25 medlemmer skriftligt henvender sig til bestyrelsen herom med motivering herfor og formuleret dagsorden. Generalforsamlingen skal afholdes senest 1 måned efter at begæringen er fremsat og indkaldes med mindst 14 dages varsel.

Foreningens daglige ledelse varetages af bestyrelsen, der består af formanden, 6 bestyrelsesmedlemmer samt 1 eller flere suppleanter. Formanden vælges for 1 år ad gangen. Funktionsperioden for de øvrige 6 bestyrelsesmedlemmer er 2 år, således at halvdelen afgår hvert år. Suppleanter vælges for 1 år ad gangen. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsesarbejdet er ulønnet.

§ 12

Bestyrelsen vælger selv næstformand, kasserer og sekretær.

§ 13

Såfremt et bestyrelsesmedlem ønsker at udtræde af bestyrelsen før udløbet af sin funktionsperiode, indtræder den suppleant, der står på tur, for den resterende periode.

§ 14

Bestyrelsesmøder afholdes på foranledning af formanden eller på begæring af mindst 3 bestyrelsesmedlemmer. Det er formandens pligt at drage omsorg for, at samtlige bestyrelsesmedlemmer bliver indkaldt til møderne, hvortil der skal foreligge dagsorden.

§ 15

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 bestyrelsesmedlemmer, deriblandt formanden eller næstformanden, er til stede. Til beslutning kræves simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed, er formandens stemme afgørende.

§ 16

Kapitalen til foreningens drift tilvejebringes gennem medlemskontingent, ved entré til arrangementerne og ved salg af diverse varer, bl.a. øl, vand og vin efter gældende lovgivning. Foreningen er desuden berettiget til at søge og modtage midler fra andre sider.

§ 17

For foreningens forpligtelser hæfter alene foreningens formue. Ingen har noget personligt ansvar for foreningens forpligtelser. Foreningen forpligtes ved underskrift af mindst et tegningsberettiget bestyrelsesmedlem efter godkendelse af bestyrelsen.

§ 18

Kassereren fører foreningens regnskab. Dispositioner over foreningens kasse-, bank- og girobeholdning til bestridelse af foreningens udgifter skal ske i overensstemmelse med bestyrelsens beslutninger. Kassereren drager omsorg for, at de til enhver tid gældende kontingenter opkræves hos medlemmerne. Formanden holdes løbende orienteret om evt. restancer.

§ 19

Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.
Regnskabet afleveres til revisorerne senest 4 uger før generalforsamlingens afholdelse.
Regnskabet skal med revisorernes bemærkninger udsendes med indkaldelse til generalforsamlingen.

§ 20

Beslutning om foreningens opløsning kan kun vedtages, når tre fjerdedele af foreningens fremmødte, stemmeberettigede medlemmer stemmer derfor.
Indkaldelse sker med det for ordinær generalforsamling gældende varsel, jf. § 5.
I tilfælde af opløsning overgår foreningens formue og ejendele til Lyngby-Taarbæk Kommune, der kan disponere herover til lignende kulturelle formål.

Vedtaget på stiftende generalforsamling afholdt i Lyngby mandag den 20.11.2000 og revideret på ordinær generalforsamling onsdag den 26.04.2017.