• Subscribe
  Fill something at the
  'Theme option > Overall Elements > Top Bar > Top Bar Subscribtion' section
 • Login
lyngbyjazz@lyngbyjazz.dk

Privatlivspolitik for Lyngby-Taarbæk Jazzklub

2018.05.22

 

Lyngby-Taarbæk Jazzklubs dataansvar

Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling.

Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.

Kontaktoplysninger på den dataansvarlige

Lyngby-Taarbæk Jazzklub er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Kontaktoplysninger:

Kontaktperson: Formand Rolf Aagaard-Svendsen

Adresse: Christian Winthers Vej 21B, 2800 Kgs. Lyngby

CVR: 26 87 32 66

Telefonnr.: +45 27 29 38 52

Mail: lyngbyjazz@lyngbyjazz.dk

Website: www.lyngbyjazz.dk

Behandling af personoplysninger

Vi behandler følgende personoplysninger:

 1. Medlemsoplysninger:
  • Almindelige personoplysninger:
   Registrerings- og kontaktoplysninger som navn, adresse, indmeldelsesdato, telefonnummer, og e-mailadresse
 2. Oplysninger om modtagere af nyhedsbreve:
  • Almindelige personoplysninger:
   Registrerings- og kontaktoplysninger som navn og e-mailadresse
 3. Oplysninger om musikere og andre der modtager honorar (lydteknikere)
  • Almindelige personoplysninger:
   Kontaktoplysninger som adresse, telefonnummer, e-mailadresse og bankkontonummer
  • Personoplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse:
   CPR-nummer
 4. Oplysninger om billetkøbere ved forsalg:
  • Almindelige personoplysninger:
   Registrerings- og kontaktoplysninger som navn, adresse, indmeldelsesdato, telefonnummer, e-mailadresse og antal købte billetter

 

Her indsamler vi oplysninger fra

Normalt får vi oplysningerne fra dig. I nogle tilfælde kan der være andre kilder:

 • Ægtefælle/partner, orkesterleder, bookingagent.

 

Foreningens formål med behandling af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund.

Lovlige grunde til behandling er særligt:

 • Foreningens berettigede (legitime) interesser i at behandle dine oplysninger (interesseafvejningsreglen)
 • At det er nødvendigt for at opfylde en kontrakt med dig
 • Behandling efter lovkrav
 • Behandling med samtykke

 

Formålene:

1)       Formål med behandling af medlemsoplysninger:

 • Foreningens medlemshåndtering, herunder kontingentopkrævning og udsendelse af nyhedsbreve
 • Opfyldelse af lovkrav, herunder folkeoplysningsloven og kontrakt med Lyngby-Taarbæk Kommune
 • Administration af din relation til os

2)       Formål med behandling af oplysninger om modtagere af nyhedsbreve

 • Udsendelse af nyhedsbrev

3)       Formål med behandling af oplysninger på musikere og andre der modtager honorar (lydteknikere):

 • Opfyldelse af lovkrav
 • Udbetaling af honorar og lignende
 • Administration af din relation til os

4)       Formål med behandling af oplysninger om billetkøbere ved forsalg:

 • Billetkontrol til koncerten
 • Kommunikation såfremt der sker ændring i koncerten (tidspunkt, musikere, sted, aflysning)

Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser

I det omfang vi behandler dine medlemsoplysninger på baggrund af interesseafvejningsreglen, vil denne behandling udelukkende være motiveret af berettigede (legitime) interesser som:

 • Håndtering af dine medlemsrettigheder i henhold til vedtægterne m.v., herunder i forhold til generalforsamling og reduceret entré for medlemmer
 • Opfyldelse af medlemspligter, herunder opkrævning og betaling af kontingent m.v.
 • Afholdelse af sociale arrangementer
 • Brug af situationsbilleder taget i foreningen, der afbilder en konkret aktivitet eller situation i foreningen
 • Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger også i en periode efter din udmeldelse af foreningen
 • Bevaring af oplysninger med historisk værdi til statistik og lignende

Samtykke

Oftest vil vores behandling af dine personoplysninger basere sig på et andet lovligt grundlag end samtykke. Vi indhenter derfor kun dit samtykke, når det i sjældne tilfælde er nødvendigt for at behandle dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor.

Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give os besked om det.

Videregivelse af dine personoplysninger

Der sker videregivelse af oplysninger om musikere og andre der modtager honorar til SKAT.

Vi videregiver ikke personoplysninger til andre uden dit samtykke.

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger

Vi har forskellige behandlingsformål og opbevaringsperioder alt efter, om vi behandler dine personoplysninger som medlem af foreningen, som modtager af nyhedsbrev eller som honorarlønnet musiker og lign.:

Medlemmer:

Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra medlemskabets ophør og i overensstemmelse med følgende kriterier:

 • Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger i op til 3 år efter kalenderåret for din udmeldelse af foreningen.

Modtagere af nyhedsbreve:

Vi sletter dine oplysninger, når du beder om ikke længere at modtage nyhedsbrev.

Musikere og andre der modtager honorar:

Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra ophøret af dit virke og i overensstemmelse med følgende kriterier:

 • Bogføringsbilag, herunder f.eks. lønbilag og kontrakter, skal gemmes i 5 år fra udløbet af det regnskabsår, som bilaget drejer sig om.
 • Andre relevante oplysninger til opfølgning og stillingtagen til eventuelle krav gemmes i 5 år efter det kalenderår, hvor aktiviteten har fundet sted.

Billetkøbere ved forsalg:

 • Bogføringsbilag skal gemmes i 5 år fra udløbet af det regnskabsår, som bilaget drejer sig om.
 • Andre oplysninger slettes senest efter sæsonafslutning.

Vi opbevarer dog navneoplysninger på orkestre, musikere og bestyrelsesmedlemmer til statistik og lignende, så længe de har historisk værdi.

Dine rettigheder

Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler personoplysninger om dig:

 • Retten til at blive oplyst om behandlingen af data
 • Retten til indsigt i egne personoplysninger
 • Retten til berigtigelse
 • Retten til sletning
 • Retten til begrænsning af behandling
 • Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format)
 • Retten til indsigelse

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst.

Hvis du f.eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

 

Revidering af privatlivspolitikken

Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden. Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores websted. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom.