• Subscribe
  Fill something at the
  'Theme option > Overall Elements > Top Bar > Top Bar Subscribtion' section
 • Login
lyngbyjazz@lyngbyjazz.dk

Generalforsamling 2023

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling

Onsdag den 26. april 2023 kl. 17 i Templet – Jernbanevej 16 – 2800 Kgs. Lyngby

DAGSORDEN

 1. Valg af dirigent & referent
 2. Formandens beretning
 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
  Det reviderede årsregnskab for 2022 kan læses her
 4. Behandling af indkomne forslag
 5. Forelæggelse af budget
 6. Fastsættelse af årskontingent
 7. Valg af formand
  På valg er Rolf Aagaard-Svendsen
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  På valg er Ole Koefoed Steen, Roy Westerdale og Morten Bergulf
  Suppleanter er: Bo Neergaard Jacobsen, Thomas Aagaard og Svend-Erik Albrektsen.
 9. Valg af revisor og revisorsuppleanter
  Jørgen B. Schmidt er revisor og Finn Kristensen er revisorsuppleant.
 10. Eventuelt

På bestyrelsens vegne med venlig hilsen

Rolf Aagaard-Svendsen

Referat

Ad 1)     

På forslag fra formanden Rolf Aagaard-Svendsen blev Thomas Aagaard valg som dirigent og Niels Borum som referent.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.

Ad 2)     

Formanden aflagde beretning for perioden 1/9/22 til 25/4/23. Sæsonen, der afsluttedes dette forår, er klubbens 22. sæson. Koncertaktiviteten er nu efter COVID-19 situationens ophør kommet i en normal gænge.

Vi har i perioden afholdt 1 børnejazz koncert med 107 publikummer på Kulturstedet Lindegaarden. De øvrige 12 koncerter er blevet afholdt i Templet. Koncerterne har været velbesøgte og flere af dem har været udsolgt.

I foråret igen afholdt vi igen en koncert med elever fra Lyngby-Taarbæk Musikskole som medvirkende, og i dette arrangement deltog endvidere unge musikere fra Ply!Ground Live projektet under ledelse af Bo Stief.

Der har til koncerterne i gennemsnit været 70 publikummer, heraf ca 2/3 medlemmer og 1/3 gæster.

Den 3-årige kontrakt med Lyngby-Taarbæk Kommune, hvor vi har modtaget 80.000 kr. pr. år, udløb i 2022, men blev forlænget til og med 2023. Der skal forhandles ny kontrakt for de kommende år baseret på de nyligt fastlagte Retningslinjer for ansøgning om kulturaftale med Lyngby-Taarbæk Kommune 2024-25.

Tilskud fra Statens Kunstfond tildeles forsat for et år ad gangen og er for 2023 og på niveau med 2022 baseret på 60 klip.

Formanden fremhævede det gode samarbejde med Templets ledelse og frivillige samt med Lindegaarden og DGO, og han sendte en særlig tak til Lars for hans indsats ifm. afvikling af koncerter i Templet.

Beretningen blev godkendt.     

Hele beretningen kan læses på klubbens hjemmeside.

Ad 3)     

Kassereren Steen Rasmussen gennemgik og kommenterede det udsendte, reviderede regnskab for året 2022. Regnskabet udviste et underskud på 5.579 kr.

Regnskabet blev godkendt.

Ad 4)     

Der var ikke indkommet forslag.

Ad 5)     

Kassereren uddelte og gennemgik budgetforslag for 2023. Der kalkuleres med et lille overskud for året som helhed. Honorarstøtten fra Kulturstyrelsen er på trods af forøgede tarifbetalinger sat til at være på samme niveau som i 2022. Tilskuddet fra Lyngby-Taarbæk Kommune er uændret på niveau med tilskuddet i 2022.

Budgettet blev godkendt.

Ad 6)     

Bestyrelsen foreslog fastholdelse af nuværende kontingentet på 220 kr. for året som helhed og 110 kr. ved indmelding efter 1.1 og med mulighed for, at studerende og unge under 25 kan nøjes med ½ kontingentbetaling.

Forslaget blev vedtaget.

Ad 7)     

Rolf Aagaard-Svendsen blev genvalgt som formand uden modkandidater.

Ad 8)     

De genopstillede kandidater Roy Westerdale og Morten Bergulf blev genvalgt. Ole Koefoed Steen ønskede ikke genvalg. I stedet indvalgtes Bo Neergaard Jacobsen.

Som suppleanter blev Thomas Aagaard samt Svend-Erik Albrektsen genvalgt.

Der var ikke andre, der ønskede at stille op.

Ad 9)      Ole Koefoed Steen blev valgt som revisor og Finn Kristensen blev genvalgt som revisorsuppleant.

Ad 10)   

Svend-Erik Albrektsen foreslog, at vi overvejer til næste år at lave en koncert under Copenhagen Jazzfestival fx på Lindegaarden, så der også foregår noget udenfor det centrale København.

Derudover var der intet til behandling.          

Formanden takkede dirigenten og afsluttede generalforsamlingen.

Beretning

Formandens beretning på generalforsamlingen i Lyngby-Taarbæk Jazzklub den 26. april 2023

Denne beretning dækker perioden 1. september 2022 til 26. april 2023, og vi er nu kommet tilbage til normalen fri for COVID-19 restriktioner, så vi holder generalforsamling ved afslutning af forårssæsonen, som vedtægterne foreskriver.

Koncerter

2022/23, som er vores 22. sæson, blev den første i et par sæsoner, som ikke blev præget af virkningerne fra COVID-19. Vores primære aktivitet er som bekendt at afholde koncerter med gode danske jazzmusikere, og i den 22. sæson blev det til 13 koncerter. Vi havde planlagt med 14, men en børnejazzkoncert i efteråret måtte i sidste øjeblik aflyses.

Som det gerne skulle fremgå af oversigten over koncertprogrammet, lever vi fuldt ud op til vores mål og visioner om repertoire og genrer – såvel med hensyn til kvalitet og variation som med veletablerede musikere og nye navne.

Dato

Tid

Muskier

Sted

Tilhørere

Onsdag 07/09

20.00

Morten Schantz Trio

Morten Schantz/piano – Morten Ankarfeldt/bas – Janus Templeton/trommer

Templet

53

Onsdag 21/9

 

20.00

Nina Stark Band

Nina Stark/vocal – Carsten Svanberg/piano – Claus Kaarsgaard/bas – Kristian Crone/trommer

Templet

68

Onsdag 12/10

20.00

Andorra

Mads La Cour/trompet – Peter Kohlmetz Møller/ keys – Simon Krebs/guitar – Morgen Jørgensen/bas – Nikolaj Bundvig/trommer

Templet

56

Onsdag 02/11

20.00

OTOOTO

Jonas Due/trompet – Oilly Wallace/saxofon – Calle Brickman/keybords – Matthias Petri/bas – Andreas Svendsen/trommer

Templet

71

Onsdag 16/11

20.00

Nikola Bankov

Nikola Bankov/altsaxofon – Jonas Gravlund/guitar – August Korsgaard/klaver – Jens Mikkel Madsen/bas – John Riddell/trommer

Templet

56

Onsdag 07/12

20.00

Sophisticated Ladies + Fessor & Christina Dahl

Christina Dahl/tenorsax – Ole Fessor Lindgreen/trombone – Marie Schmidt/piano – Benita Haastrup/trommer – Helle Marstrand/bas

Templet

73

Onsdag 25/01

20.00

Iris Bergcrantz Quartet
Iris Bergcrantz/vocal – Calle Brickman/piano – Anders Fjeldsted/bas – Andreas Fryland/trommer

Kulturstedet Lindegaarden

70

Onsdag 08/02

20.00

Machina Mundi
Luboš Soukup/saxofoner, klarinet, effekter – William Larsson/fender rhodes, keyboards, effekter – Graig Earle/kontrabas – Daniel Johansson/trommer

Templet

63

Søndag 12/02

15.00

Jeppe & Jazzhyænerne
Jeppe Vig Find/vokal – Jeppe Højgaard/saxofon – Mathias Holm/piano/keyboards – Nicolai Claesson/bas – Bjørn Heebøll/trommer

Kulturstedet Lindegaarden

107

Onsdag 22/02

20.00

Martin Vollertsen Trio
Martin Vollertsen/piano – Harald Hagelskjær/bas – John Riddell/trommer

Templet

64

Onsdag 15/03

20.00

Talent Summit
Cold Sweat (L-T Musikskole) og Bo Stief med talentudviklingsorkesteret Play!ground Live

Templet

77

Onsdag 12/04

20.00

RioJAZZ4 + Edu Neves
Christina von Bülow (DK)/altsax/fløjte – Caio Marcio Santos (BR)/guitar – Morten Ankarfeldt (DK)/kontrabas – Cassius Theperson (BR)/trommer – Edu Neves (BR)/fløjte/tenorsax

Templet

78

Onsdag 26/04

20.00

Kathrine Windfeld Ben Webster Prize Winners
Kathrine Windfeld/piano – Fredrik Lundin/sax – Kasper Tranberg/trompet – Anders “AC” Christensen/bas – Morten Lund/trommer

Templet

74

Økonomien

Som det fremgår af det medfølgende årsregnskab, har vi i 2021 haft et mindre underskud på ca. 5.000 kr. Det modsvarer et overskud sidste år på 10.000.

Spillestederne

Som det fremgår af koncertoversigten afholdt vi i 2022 koncerter i Templet og på Kulturstedet Lindegaarden. I beretningen for 2020 havde vi en udførlig beskrivelse af de forskellige spillesteder med en gennemgang af fordele og ulemper ved det enkelte sted. Vi omtalte også den katastrofale mangel på faciliteter til at afholde koncerter i Lyngby-Taarbæk Kommune, og besværet med at finde et ledigt lokale med den rigtige størrelse og faciliteter, som ikke allerede var optaget af andre arrangementer.

Vi har ikke brugt Fennebergsalen på Stadsbiblioteket i 2022, da den sjældent er ledig om onsdagen, fordi den her bliver brugt til bibliotekets egne arrangementer, og de andre dage bliver den brugt af Musikskolen pga. skimmelsvamp i deres lokaler og Kommunalbestyrelsen, mens ombygningen af Rådhuset står på.

Publikum

Publikum til vores koncerter fordeler sig ca. med 2/3 medlemmer og 1/3 gæster, tidligere var det omvendt. Der er en stabil kerne på ca. 20 personer, der kommer til de fleste koncerter, og de øvrige kommer afhængig af hvem der spiller.

Koncertgængerne kommer mest fra nærområdet. Flest fra Lyngby-Taarbæk, men også fra Gentofte, Gladsaxe og Rudersdal, og det hænder, at der er folk, der er kommet langvejs fra.

Vi forsøger stadig at få flere unge til vores koncerter, dels ved et tilbud om halv pris for unge under 25, dels ved markedsføring på de lokale uddannelsessteder. Der er begyndt at dukke nogle få unge op, og vi håber, at det kan holde ved og evt. brede sig.

Igen i år har vi kunnet konstatere at vores koncerter har været efterspurgte. Vi har for et par år siden fået en konkurrent i form af Gentofte Jazzklub, og de er ovenikøbet begyndt at holde koncerter på samme datoer som vi. Det har imidlertid ikke haft betydning for søgningen til vores koncerter, hvor vi har udsolgt til flere og flere koncerter og næsten fuldt hus til de resterende.

I sæson 2022/23 ser tallene sådan ud:

 • Tilhørere per koncert:              53-107
 • Tilhørere i alt:                         910
 • Tilhørere per koncert:              70

Dette er en fremgang i forhold til 2021/22.

Medlemmer

Vi er 108 medlemmer. Det er en lille stigning fra sidste år, hvor vi var 103, og selv om vi tjener mere på ikke-medlemmerne til koncerterne, prøver vi at få flere medlemmer.

Musikerne

Musikerne kan godt lide at spille hos os – både i Templet, Kulturstedet Lindegaarden og på Stadsbiblioteket. Ikke på grund af honoraret, men fordi de får en god behandling, fordi der er en god lyd, fordi der er en god stemning i klubben, og fordi vi har et godt publikum, der kommer for at lytte til musikken.

Vi får rigtig mange henvendelser fra musikere, som gerne vil spille hos os, og der er jo også nogen, vi i klubben gerne selv kunne tænke os at høre. Så vi har en rigtig lang emneliste.

Samarbejdspartnere

Vi har heldigvis mange gode samarbejdspartnere.

Først og fremmest dem der giver os den økonomiske støtte, der gør det muligt at gennemføre koncerterne. Det er Lyngby-Taarbæk Kommune, med hvem vi har en kulturkontrakt, som udløber i år, og Statens Kunstfond, der giver et tilskud efter ansøgning svarende til halvdelen af minimumstariffen til de musikere, vi hyrer, under forudsætning af at kommunen giver mindst det samme. Det gør kommunen heldigvis, og derfor kan det hænge sammen. Vi har de senere år fået 60 såkaldte klip fra Statens Kunstfond svarende til godt 66.000 kr.  Et klip svarer til en halv minimumstarif. Vi tror og håber på det samme i 2023, men vi har foreløbig kun modtaget et acontobeløb, fordi finansloven først kom på plads forleden dag.

Vi har også i alle årene modtaget støtte fra Lyngby-Taarbæk Kommune – igennem de senere mange år udmøntet som treårige kulturkontrakter. I perioden 2020-22. modtager vi 80.000 kr. årligt og kontrakten er blevet forlænget til også at gælde for 2023. Det giver det os gode vilkår for at drive jazzklub i Lyngby-Taarbæk, og det er vi meget taknemmelige for. Kultur og -Fritidsudvalget har dog besluttet at ændre på ordningen, så den fremover kun bliver toårig, det samlede beløb, kulturforeningerne kan søge om at få del i, er blevet beskåret, og der er blevet formuleret nogle nye bedømmelseskriterier. Der er ansøgningsfrist den 31. maj, og vi håber det vil lykkes, at få en aftale på plads for de kommende to år. Vi må nok se i øjnene, at vores tilskud vil falde.

Jazzklubbens liv er helt afhængig af disse to tilskud.

Dernæst er det dem, der er med i det praktiske arbejde med koncerterne. Det er først og fremmest Templet, hvor vi afholder de fleste af vores koncerter. Vi har et rigtig godt samarbejde med Templets ledelse og de frivillige, som passer baren og hjælper med opsætning og afrydning. Det er efterhånden et fast hold, der tager jazzklubkoncerterne, med Lars Dittmann i spidsen, som vi gerne vil rette en speciel tak til.

I Lyngby-Taarbæk Jazzklubhar vi i de senere år fulgt septetten Cold Sweat, som er Lyngby-Taarbæk Musikskoles jazztalenthold under instruktion af Morten Ginnerup. Sidste år optrådte de med egne kompositioner og arrangementer. Udfordringen i år hed Play!Ground Live.

Play!Ground Live projektet handler om at få prøvet det virkelige professionelle musikerliv af. Siden 2001 har den internationalt kendte bassist og komponist Bo Stief ledet Play!Ground Live, og hvert år har han skabt et nyt band, der spiller med ungdommelig saft og kraft og spilleglæde. Mange af nutidens store talentfulde musikere på den danske musikscene er gamle Play!Ground-medlemmer.

Til lejligheden den 15. marts i Templet, havde Bo Stief samlet nogle unge talenter fra hele landet. Som optakt til koncerten havde Bo Stief desuden en banddoktor session med Cold Sweat og efter koncerten har han lavet en opfølgning. Vi hørte de to bands hver for sig, men også med et fælles instrueret nummer. Det var en fornøjelse at opleve dem – og også at se mange flere unge ansigter blandt publikum den aften.

Vi plejer at deltage i Vinterjazz-festivalen med tre koncerter, hvoraf den ene er en børnejazzkoncert. Det gjorde vi også i år. Deltagelsen i Vinterjazz-festivalen er med til at markedsføre klubben.

Gennem foreningen All That Jazz har vi entrésamarbejde med de fleste jazzklubber i Storkøbenhavn, hvor Lyngby-Taarbæk Jazzklubs medlemmer kan komme ind til medlemspris. All That Jazz og genreorganisationen Jazz Danmark har afholdt en række møder og konferencer, hvor vi har deltaget.

Kulturstedet Lindegaarden har vi de seneste år holdt en række koncerter, og det samarbejde, vi tidligere havde med biblioteket om børnejazzkoncerter, har vi nu med Søndagsmatinéerne på Lindegaarden. Det har været en stor succes, som vi tænker at fortsætte.

Vi har haft tradition for et samarbejde med Stadsbiblioteket om to koncerter i forbindelse med Vinterjazz og en eller to mere i løbet af sæsonen. Det er et samarbejde, vi har sat stor pris på. Imidlertid har biblioteket nedprioriteret musikken, der er indført gebyr for brug af udstyr og for brug af salen uden for bibliotekets åbningstid, og det er som tidligere omtalt svært at få en ledig tid. Der er for nylig kommet ny ledelse på biblioteket, vi har haft møde med dem, og vi håber, at vi kan få noget i gang igen.

Igennem alle årene har vi haft et godt samarbejde med DGO, som er flinke til at bringe foromtale af vores koncerter.

PR, presse og billetsalg

Omtalen i DGO er meget vigtig, men vi forsøger også at udbrede kendskabet til klubben via vores sæsonprogram, plakat, hjemmeside, Kultunaut, annonce i Jazznyt, Facebookgruppe, udsendelse af elektroniske nyhedsbreve, deltagelse i Vinterjazz festivalen og tilstedeværelse på Live Jazz Danmark portalen.

Bestyrelsen

Bestyrelsen er en godt sammentømret gruppe, hvor alle har deres roller, og hvor formanden ikke behøver at bekymre sig om tingene bliver udført som aftalt. Vi har afholdt nogle få men meget hyggelige møder i løbet af året. Det betyder dog ikke, at vi ikke er åbne over for nye kræfter i bestyrelsen, så vi håber, at der er nogen, der kunne tænke sig at være med i arbejdet. Vi holder jo heller ikke evigt. Vore mangeårige kasserer, Ole Koefoed Steen, overdrog i årets løb kassererposten til Steen Rasmussen, og han har nu besluttet ikke at modtage genvalg til bestyrelsen, men i stedet stille op til revisorposten, som er blevet ledig. Jeg vil gerne her benytte lejligheden til i første omgang at sige Ole en kæmpe tak for det store og samvittighedsfulde arbejde, han har gjort i bestyrelsen. Det er så afstressende for en formand at kunne være sikker på, at der altid er styr på pengene, og så har det ovenikøbet også været utrolig hyggeligt at arbejde sammen med dig i alle disse år.

Rolf Aagaard-Svendsen, Formand for Lyngby-Taarbæk Jazzklub

Kgs. Lyngby 2023.04.26