• Subscribe
  Fill something at the
  'Theme option > Overall Elements > Top Bar > Top Bar Subscribtion' section
 • Login
lyngbyjazz@lyngbyjazz.dk

Generalforsamling 2021

Pga. COVID-19 restriktionerne blev generalforsamlingen den 4. maj 2020 udskudt, og det endte med at den blev slået sammen med generalforsamlingen 2021, som også måtte udskydes til afholdelse 1. september 2021.

Den 1. september 2021 kl. 17 i Templet – Jernbanevej 16 – 2800 Kgs. Lyngby

DAGSORDEN

 1. Valg af dirigent & referent
 2. Formandens beretning
  Beretningen for 2019/20 kan læses på hjemmesiden.
 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
  Det reviderede årsregnskab for 2020 kan læses her
 4. Behandling af indkomne forslag
 5. Forelæggelse af budget
 6. Fastsættelse af årskontingent
 7. Valg af formand
  På valg er Rolf Aagaard-Svendsen
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  På valg er Ole Koefoed Steen, Morten Bergulf og Roy Westerdale.
  Suppleanter er: Bo Neergaard Jacobsen og Thomas Aagaard.
 9. Valg af revisor og revisorsuppleanter
  Jørgen B. Schmidt er revisor og Finn Kristensen er revisorsuppleant.
 10. Eventuelt

Referat

Ad 1)     
På forslag fra formanden Rolf Aagaard-Svendsen blev Thomas Aagaard valg som dirigent og Niels Borum som referent.

Ad 2)    
Formanden aflagde beretning for perioden 1/9/20 til 31/8/21. Sæsonen, der afsluttedes dette forår, er klubbens 20. sæson. Der blev i sæsonen pga. COVID-19 kun været afholdt 9 af de 14 planlagte koncerter. De 5 aflyste koncerter er flyttet til efteråret 2021.De afholdte koncerter har været velbesøgte og flere af dem var udsolgt.

I efteråret 2020 var Templet lukket, men det lykkedes med ihærdighed at få gennemført koncerterne ved lån af lokaler på Lindegården, VUC og Stadsbiblioteket samt udlån af lydanlæg fra JazzDanmark.

Formanden beklagede, at det ikke længere ser ud til at være muligt at gennemføre koncerter i samarbejde med Stadsbiblioteket.

Vi har fortsat kun begrænset succes med at tiltrække yngre tilhørere, men der arbejdes fortsat på det og det er lykkedes at gennemføre en koncert med elever fra Lyngby-Taarbæk Musikskole som medvirkende.

Der er indgået ny 3-årige kontrakt med Lyngby-Taarbæk Kommune, der i årene 2020-2022 betyder, at vi modtager 80.000 kr. pr. år. Tilskud fra Statens Kunstfond tildeles forsat for et år ad gangen og er for 2020 og på niveau med 2019, men pga. aflyste koncerter kunne vi ikke udnytte tilskuddet fuldt ud.

Formanden fremhævede det gode samarbejde med Templets ledelse og frivillige samt med VUC, Lindegården, JazzDanmark og DGO.

Beretningen blev godkendt.     

Hele beretningen kan læses på klubbens hjemmeside.

Ad 3)     
Kassereren Ole Koefoed Steen gennemgik og kommenterede det udsendte, reviderede regnskab for året 2020. Regnskabet udviste et overskud på 5.109 kr.

Regnskabet blev godkendt.

Ad 4)     
Der var ikke indkommet forslag.

Ad 5)     
Kassereren orienterede om det udsendte budgetforslag for 2021. Der kalkuleres med et 0 for året som helhed. Honorarstøtten fra Kulturstyrelsen er pga. forøgede tarifbetalinger sat til at være lidt højere end i 2021. Tilskuddet fra Lyngby-Taarbæk Kommune er sat på niveau med tilskuddet i 2020.

Budgettet blev godkendt.

Ad 6)     
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent på 200 kr. for året som helhed og 100 kr. ved indmelding efter 1.1.

Forslaget blev vedtaget.

Ad 7)     
Rolf Aagaard-Svendsen blev genvalgt som formand uden modkandidater.

Ad 8)     
De genopstillede kandidater Roy Westerdale, Morten Bergulf og Ole Koefoed Steen blev genvalgt.

Bo Neergaard Jacobsen og Thomas Aagaard blev valgt som suppleanter.

Der var ikke andre, der ønskede at stille op.

Ad 9)     
Jørgen B. Schmidt blev genvalgt som revisor og Finn Kristensen blev genvalgt som revisorsuppleant.

Ad 10)   
Der var intet til behandling.          

Formanden takkede dirigenten og afsluttede generalforsamlingen.

Beretning

Formandens beretning på generalforsamlingen i Lyngby-Taarbæk Jazzklub den 1. september 2021

Denne beretning dækker perioden 1. september 2020 til 31. august 2021.

Koncerter

Vores primære aktivitet er at afholde koncerter med gode danske jazzmusikere, og i 2020/21, som er vores 20. sæson, blev det til kun til 9 koncerter, skønt vi havde planlagt 14. Som bekendt satte COVID-19 pandemien store dele af det danske kulturliv i stå. I efteråret 2020 lykkedes det trods store forhindringer at gennemføre 7 koncerter, men til gengæld blev vi nødt til at aflyse forårssæsonens første fem koncerter og de to sidste blev flyttet til maj og juni. De aflyste koncerter er blevet flyttet til den efterårssæson, som vi nu går i gang med. Som det gerne skulle fremgå af oversigten over koncertprogrammet, lever vi fuldt ud op til vores mål og visioner om repertoire og genrer – såvel med hensyn til kvalitet og variation som med veletablerede musikere og nye navne.

Dato

Tid

Musikere

Sted

Tilhørere

Onsdag 9/9

20.00

Josephine Philip and The Hope Band
Josephine Philip/vokal – Nikolaj Hess/klaver – Anders Christensen (AC)/bas – Jakob Høyer/trommer -Anders Holst/guitar – Mads Hyhne/trombone

Kulturstedet Lindegaarden

44

Onsdag 23/9

20.00

Martin Lutz Group
Jacob Rose/altsax, sopransax, klarinet, basklarinet – Jakob Skov/altsax – Michael Blicher/tenorsax, barytonsax – Martin Lutz/piano – Lars Johnsen/bas – Ricco Victor/trommer

Kulturstedet Lindegaarden

44

Onsdag 7/10

20.00

Line Kruse Septet
Line Kruse/violin – Mads la Cour/trompet – Frederick Menzies/sax – Steen Nikolaj Hansen/trombone – Peter Rosendal/piano – Kaspar Vadsholt/bas – Jonas Johansen/trommer

VUC Lyngby

43

Onsdag 21/10

20.00

Dobbeltkoncert:

Cold Sweat Septet (Lyngby-Taarbæk Musikskole)
Mailis Elkær Nicot/altsax – Elias Leth-Larsen/altsax – Asger Maltha Rasmussen/tenorsax – Magnus Hoff Harder/guitar – Albert Ronnenberg Kirk/klaver – Martin Max Baungaard/bas – Christian Adam Deding Nielsen/trommer

Birgitte Soojin/Jakob Roland Duo
Birgitte Soojin/vokal – Jakob Roland/bas

Stadsbiblioteket

61

Onsdag 4/11

20.00

Cecilie Strange Quartet
Cecilie Strange/tenorsax – Stian Swensson/guitar – Morten Haxholm /bas – Rasmus Schmidt /trommer

VUC Lyngby

46

Onsdag 18/11

20.00

Kasper Tranberg’s Ben Webster Prize Winners
Kasper Tranberg/trompet – Fredrik Lundin/saxer og fløjte – Ben Besiakov/piano – Lennart Ginman/bas – Kresten Osgood/trommer

Stadsbiblioteket

66

Onsdag 7/12

20.00

Christina Dahl Kvartet
Christina Dahl/saxofon – Niclas Knudsen/guitar – Nils Bosse Davidsen/cello & bas – Espen Laub von Lillienskjold/trommer

Kulturstedet Lindegaarden

67

Onsdag 20/1

20.00

 

 

Aflyst

Onsdag 10/2

20.00

Løvdal & Windfeld Quartet

Jesper Løvdal/sax/klarinet – Kathrine Windfeld/piano – Matthias Petri/bas – Daniel Sommer/trommer

Kulturstedet Lindegaarden

Aflyst

Lørdag 13/2

13.00

Yasmins Børneafro, forestilling for børn

Yasmin Kierkegaard/vokal – Preben Carlsen/guitar – Jakob Dinesen/sax – Sal Dibba/percussion

Kulturstedet Lindegaarden

Aflyst

Onsdag 24/2

19.00 og 21.00

Marie Mørck Quartet

Marie Mørck/vokal – Britta Virves/piano – Jon Henriksson/bas – Jonas Bäckman/trommer

Templet

Aflyst

Onsdag 17/3

19.00 og 21.00

Fredrik Moth Five

Fredrik Moth/sax – Mads Nørgaard/guitar – Benjamin Nørholm/piano – Mariusz Prasniewski/bas – David Besiakov/trommer

Templet

Aflyst

Onsdag 14/4 19/5

20.00

Steen Rasmussen Quinteto med Josefine Cronholm

Josefine Cronholm/vokal – Lis Wessberg/trombone – Steen Rasmussen/piano – Fredrik Damsgaard/bas – Jonas Johansen/trommer

Templet

Kulturstedet Lindegaarden

73

Onsdag 28/4 2/6

20.00

Ben Webster Prize Winners med Frands Rifbjerg

Carsten Dahl/piano – Lennart Ginman/bas – Frands Rifbjerg/trommer

Templet

Kulturstedet Lindegaarden

78

Igen i år har vi kunnet konstatere at vores koncerter har været efterspurgte, men fordi Covid-19 restriktionerne har nedsat publikumskapaciteten på de forskellige spillesteder, har de fleste af koncerterne ganske vist været udsolgte men med færre tilhører end tidligere. Det færre antal koncerter har betydet færre musikere, så vi i modsætning til tidligere kun har kunnet bruge 58 af de 60 klip, vi fik bevilget i honorarstøtte fra Statens Kunstfond i 2020. Til gengæld har det også betydet færre udgifter, så regnskabet er kommet til at balancere.

Spillestederne

Vores koncerter finder normalt sted i Templet og på Stadsbiblioteket, men som det fremgår af koncertoversigten, afholdt vi i 2020/21 også koncerter på VUC Lyngby og Kulturstedet Lindegaarden.

Efter at landet lukkede op igen, planlagde vi efterårssæsonen ud fra den forudsætning, at vi kunne være i Templet – dog med lavere publikumskapacitet på grund af afstandskravene. For at kompensere for det, overvejede vi desuden at afholde to koncerter på ét sæt hver i stedet for én koncert med to sæt. På grund af afstandskravene de snævre adgangsforhold, hvor det er svært at sikre, at der bliver holdt afstand, besluttede Templets ledelse imidlertid at aflyse alle aktiviteter frem til 31/10. Så vi stod med syv kontrakter med bands uden et sted at afholde koncerterne.

Katastrofal mangel på faciliteter til at afholde koncerter i Lyngby-Taarbæk Kommune

Det er ikke let at finde et ledigt lokale med den rigtige størrelse og faciliteter, som ikke allerede er optaget af andre arrangementer. Til al held var der blevet ledigt på Kulturstedet Lindegaarden de to første koncertaftener, og det blev prøvet af med stor succes og overholdelse af alle Covid-19 anbefalinger. Der var imidlertid optaget på de følgende koncertdatoer, og derfor søgte vi desperat efter et lokale med klaver og med adgang minimum fra kl. 18-23, så der kan afholdes koncert fra 20-22. Lokalet skulle være mindst 120 m2, så der var plads til 50 mennesker inklusive tilhørere, musikere og lydtekniker, der alle holder Covid-19 afstand. Der var ikke ledige lokaler på skolerne, Kapellet på Parkkirkegården var det ikke muligt at låne, men heldigvis var det muligt at benytte Fennebergsalen på Stadsbiblioteket til to af koncerterne. Vi undersøgte, om det var muligt at bruge nogle af kirkerne eller menighedshusene, og vi rettede også forespørgsel til DTU, U/Nord og VUC Lyngby. De to førstnævnte var ikke begejstrede for at samarbejde med os, mens vi mødte stor velvilje hos VUC Lyngby, hvor vi vedlagsfrit fik lov til at bruge et lokale på 120 m2 til to koncerter, mod at vi efterlod det i samme stand, som vi modtog det. Det var vi naturligvis meget taknemmelige for. Til den sidste koncert lykkedes det os at flytte musikerne fra den 9/12 til den 7/12, hvor der var ledigt på Lindegaarden. Det viste sig at være held i uheld, fordi Danmark lukkede ned igen den 9/12, og så blev det først muligt at afholde koncerter igen i maj 2021.

Ud over den megen tid, der er brugt på at finde alternative lokaler, har det også betydet mere arbejde ved afvikling af koncerterne og ekstra omkostninger til leje af lydanlæg og flytning af klaver. Desuden skal der betales gebyrer på Stadsbiblioteket for timer ud over bibliotekets lukketid og brug af lydanlæg. Det er dyrt at leje lydanlæg, men heldigvis kunne vi låne et lydanlæg til nogle af koncerterne hos JazzDanmark, mod at vi selv afhentede det og leverede det tilbage næste dag.

Lokaler og faciliteter

For at afholde en koncert af høj kvalitet, der både bliver en god oplevelse for publikum og musikere er det ikke nok med et lokale af passende størrelse og et tilstrækkeligt antal stole. Hver musikgenre stiller forskellige krav, men for jazzmusik, som vi gerne vil præsentere den, er ønskerne:

 • Klaver/flygel af god kvalitet
 • Lydanlæg (PA-anlæg) med mixerpult, forstærker, højtalere, monitorer, kabler og et passende antal mikrofoner af god kvalitet.
 • Lysanlæg så publikum kan se musikerne, musikerne kan se noderne, og lyset kan dæmpes i publikumsområdet
 • Koncertlokale med passende akustik, størrelse og proportioner
 • Lokale til musikerne
 • Mulighed for udskænkning/bar
 • Stole og gerne små borde
 • Helt ideelt ville det også være, hvis der fandtes et trommesæt, basforstærker, guitarforstærker og nodestativer, idet vi ofte får spørgsmål om vi har rådighed over det.

Templet

Templet lever op til alle punkterne bortset fra det sidste.  Klaveret er vores eget og af rimelig god kvalitet. Templet råder over professionelle lyd- og lysanlæg. Vi har altid en lydtekniker til at styre lyden, men der er ikke så mange, der har styr på lyssystemet, så lyset er ikke altid optimalt. Vi er nu ved at blive oplært i betjening af lyspulten, så det får vi forhåbentligt på plads. Kapaciteten uden Covid-19 restriktioner er 56 eller 71 siddende tilhørere afhængig af stoleopstillingen, som er godkendt af brandtilsynet. Det betyder, at vi kan tilpasse stole- og bordopsætningen efter hvor mange, der på forhånd har købt billetter, så der stadig ser fyldt ud, hvis der en sjælden gang ikke er skulle være så mange tilhørere. Og det er desuden muligt at skabe en rigtig god jazzklubstemning.

Templet har dog også et par minusser:

 • Det er ikke muligt at have et stort orkester. Det er lykkedes et par gange at presse ni musikere ind på scenen, men det er også absolut max.
 • Tilskuerkapaciteten er begrænset, og til nogle af koncerterne ville det være muligt at sælge mange flere billetter.
 • Adgangsforholdene er ikke optimale og slet ikke handicapvenlige.

Fennebergsalen på Stadsbiblioteket

Der er et fremragende Steinway flygel og biblioteket har endog også et Bösendorfer flygel, som tidligere stod i Kulturhuset. Der er en masse forskelligt lydudstyr og nodestativer. Musikerne er glade for at spille i bibliotekssalen, hvor de synes, at lyden er god.

Kapaciteten i bibliotekssalen er 120 tilhørere, og det har vi nogle gange brug for. Når salen kommer tilbage til sin oprindelige størrelse, bliver det endnu bedre. Fennebergsalen er pt det eneste lokale i kommunen med de rette faciliteter og størrelse til at gennemføre en koncert med et større orkester.

Fennebergsalen har dog også nogle minusser:

 • Der er ganske vist meget lydudstyr, men det er af varierende kvalitet og lidt af en rodebunke. Desuden er der ikke noget personale tilbage, der har forstand på det. Vi vil meget anbefale, at en professionel lydtekniker gennemgår og registrerer udstyret og kommer med anbefalinger til eventuelle forbedringer, og hvad der måske kan kasseres. Det vil være en stor fordel for sådan nogen som os, at der er en oversigt over udstyret, når vi skal forberede en koncert. Det vil også være en fordel for biblioteket, når der skal kommunikeres med lydteknikere i fremtiden, og for at have styr på, om der skulle forsvinde noget undervejs.
 • Lyset er ikke specielt godt til koncerter og forestillinger. Der er blevet opsat et par scenespots fra Kulturhuset, men det er ikke nok til at give ordentligt lys på de optrædende, og med et hvidt bagtæppe kommer de let til at stå som mørke silhuetter, hvis loftslyset bliver dæmpet. Vi håber på, at det bliver indtænkt i forbindelse med ombygningen af lokalet. Det vil i al fald være langt billigere at gøre det nu end at skulle lave det om senere.
 • Der skal betales gebyr for brug af udstyr og brug af salen uden for bibliotekets åbningstid.

Salen på Kulturstedet Lindegaarden

Der er et glimrende Yamaha flygel. Lyden i salen er god til vores formål. Kapaciteten er 150 personer og der er et godt miljø, der gør det let at skabe en god atmosfære.

Salen på Kulturstedet Lindegaarden har også nogle minusser:

 • Der er ikke noget lydanlæg – kun et højtaleranlæg til tale.
 • Der er et lysanlæg, men det er noget begrænset og fast opsat på en måde, så det kun dækker et lille sceneområde. Det er således ikke egnet til større orkestre.
 • Musikken skal slutte kl. 22:00 af hensyn til naboerne.

Publikum

Publikum til vores koncerter fordelte sig tidligere ca. med 1/3 medlemmer og 2/3 gæster, men nu er det det omvendt. Der er en stabil kerne på ca. 20 personer, der kommer til de fleste koncerter, og de øvrige kommer afhængig af hvem der spiller.

Koncertgængerne kommer mest fra nærområdet. Flest fra Lyngby-Taarbæk, men også fra Gentofte, Gladsaxe og Rudersdal, og det hænder, at der er folk, der er kommet langvejs fra.

Vi forsøger stadig at få flere unge til vores koncerter, dels ved et tilbud om halv pris for unge under 25, dels ved at gå dialog med de lokale gymnasier og uddannelsessteder for at få udbredt kendskabet blandt de unge og evt. afholde arrangementer på uddannelsesstederne. Til vores seneste koncerter er der begyndt at dukke nogle få unge op, og vi håber, at det kan holde ved og evt. brede sig.

I sæson 2020/21 med Covid-19 restriktioner ser tallene sådan ud

 • Tilhørere per koncert:                                 43-71
 • Tilhørere i alt:                                            522
 • Tilhørere i gennemsnit per koncert:              58

Medlemmer

Vi er 90 medlemmer. Det er på niveau med sidste år, og selv om vi tjener mere på ikke-medlemmerne til koncerterne, prøver vi at få flere medlemmer.

Musikerne

Musikerne kan godt lide at spille hos os – både i Templet og på Stadsbiblioteket. Ikke på grund af honoraret, men fordi de får en god behandling, fordi der er en god lyd, fordi der er en god stemning i klubben, og fordi vi har et godt publikum, der kommer for at lytte til musikken. I efteråret, hvor vi også afholdt koncerterne på Kulturstedet Lindegaarden og VUC Lyngby, var de nærmest taknemmelige, og man må konstatere, at musikererhvervet er et at af dem, der er blevet hårdest ramt af Covid-19 krisen.

Vi får rigtig mange henvendelser fra musikere, som gerne vil spille hos os, og der er jo også nogen, vi i klubben gerne selv kunne tænke os at høre. Så vi har en rigtig lang emneliste.

Samarbejdspartnere

Vi har heldigvis mange gode samarbejdspartnere. Først og fremmest dem der giver os den økonomiske støtte, der gør det muligt at gennemføre koncerterne. Det er Lyngby-Taarbæk Kommune, med hvem vi har en kontrakt, og Statens Kunstfond, der giver et tilskud efter ansøgning svarende til halvdelen af minimumstariffen til de musikere, vi hyrer, under forudsætning af at der er offentlig adgang til koncerterne, der tages entré, vi afholder mindst 10 koncerter per år, og at kommunen giver mindst det samme beløb i honorarstøtte. Det gør kommunen heldigvis, og derfor kan det hænge sammen. Vi har de senere år fået 60 såkaldte klip fra Statens Kunstfond. Et klip svarer til en halv minimumstarif, og i 2020 modtager vi 63.900 kr. i støtte. Det siger også noget, at Statens Kunstfond nu i 20 år har bedømt foreningens indsats til at være støtteværdig. Selv om vi i perioden 1/9 2020 – 31/8 2021 kun har afholdt 9 koncerter, nåede vi i alt i 2020 over 10 koncerter, og det når vi også i år.

Vi har også i alle årene modtaget støtte fra Lyngby-Taarbæk Kommune – igennem de senere mange år udmøntet som treårige kulturkontrakter. Den seneste aftale gælder i perioden 2020-22, og her modtager vi 80.000 kr. årligt, hvilket giver os gode vilkår for at drive jazzklub i Lyngby-Taarbæk. Det er vi meget taknemmelige for.

Dernæst er det dem, der er med i det praktiske arbejde med koncerterne. Det er først og fremmest Templet, hvor vi afholder de fleste af vores koncerter. Vi har et rigtig godt samarbejde med Templets ledelse og de frivillige, som passer baren og hjælper med opsætning og afrydning. Templet insisterer på, at det er en af deres faste lydteknikere, der skal betjene lydanlægget. Dem har vi også et godt samarbejde med, og her i coronatiden, hvor vi ikke har kunnet være i Templet, har vi hyret en af dem til at lave lyd til koncerterne på Lindegaarden.

Vi har haft tradition for et samarbejde med Stadsbiblioteket om to koncerter i forbindelse med Vinterjazz og en eller to mere i løbet af sæsonen. Det er et samarbejde, vi har sat stor pris på. Imidlertid har biblioteket nedprioriteret musikken, og de fleste af de medarbejdere, vi tidligere samarbejde med, er ikke længere ansat. Vi har derfor ikke haft nogle egentlige samarbejdskoncerter i det forgangne år. De to øvrige koncerter, vi afholdt på biblioteket, var på de almindelige vilkår for berettigede foreninger, og det skete i øvrigt i et fint samarbejde med bibliotekets medarbejdere. Vi er dog ærgerlige over, at biblioteket, der tidligere har været et kulturelt flagskib, der ud over litteratur også var stærke på kunst og musik, tilsyneladende skal vende tilbage til kun at beskæftige sig med litteratur. Vi synes heller ikke, det harmonerer med Strategi for Lyngby-Taarbæk Bibliotekerne 2016-2024, hvor der står:  ”I Lyngby-Taarbæk Kommune ønsker vi, at biblioteket – som oprindeligt tænkt – er et kulturhus for alle borgere.” Og hvor et er målene er formuleret sådan: ”Biblioteket opleves som et kulturhus med et bredt tilbud inden for kunst og kultur til alle borgere, herunder i varierende former fra tekster, billeder, musik- og foredragsarrangementer mv.”

Til koncerterne sørger vi altid for et nystemt klaver, og vi har nu igennem mage år samarbejdet med den samme klaverstemmer, som kommer forbi og stemmer klaveret samme dag som koncerten. Han er ganske vist flyttet til Bogø for nogle år siden, men han kommer stadig gerne og stemmer klaveret.

Efter flere forsøg var det endelig lykkedes at få aftalt et samarbejde med Lyngby-Taarbæk Musikskole. Alt var på plads, så et band af musikskoleelever skulle spille som opvarmning til koncerten den 1. april 2020, og de havde glædet sig rigtig meget, men det endte som en aprilsnar, da koncerten blev aflyst som følge af COVID-19 restriktionerne. Heldigvis lykkedes det at gennemføre den i efteråret, og det var både de, vi og publikum meget glade for. Det var en rigtig stor succes, som vi gerne vil gentage, når det igen bliver muligt.

Vi plejer at deltage i Vinterjazz-festivalen med tre koncerter, hvoraf den ene er en børnejazzkoncert. I 2021 blev Vinterjazz dog helt aflyst. Deltagelsen i Vinterjazz-festivalen er med til at markedsføre klubben.

Gennem foreningen All That Jazz har vi entrésamarbejde med de fleste jazzklubber i Storkøbenhavn, hvor Lyngby-Taarbæk Jazzklubs medlemmer kan komme ind til medlemspris.

Igennem alle årene har vi haft et godt samarbejde med DGO, som er flinke til at bringe foromtale af vores koncerter.

Vores nyeste samarbejdspartnere er kommet til pga. Covid-19. Det er VUC Lyngby, som beredvilligt trådte til og hjalp os med lokale til to af efterårets koncerter. Det er Kulturstedet Lindegaarden, hvor vi nu har holdt en række koncerter, som også hjalp os med lån af klaver og udskænkning på VUC Lyngby, og som vi i den kommende sæson forsøger os i et samarbejde om en børnejazzkoncert. Endelig er det JazzDanmark, hvor vi har mulighed for at låne lydanlæg de gange, vi har koncerter på steder uden tilstrækkelig lyd.

Jeg vil her gerne takke alle vores gode samarbejdspartnere.

PR, presse og billetsalg

Omtalen i DGO er meget vigtig, men vi forsøger også at udbrede kendskabet til klubben via vores sæsonprogram, plakat, hjemmeside, Kultunaut, annonce i Jazznyt, Facebookgruppe, udsendelse af elektroniske nyhedsbreve, deltagelse i Vinterjazz festivalen og tilstedeværelse på Live Jazz Danmark portalen.

Bestyrelsen

Bestyrelsen er en godt sammentømret gruppe, hvor alle har deres roller, og hvor formanden ikke behøver at bekymre sig om tingene bliver udført som aftalt. Vi har afholdt nogle få men meget hyggelige møder i løbet af året, når det har været muligt. Det betyder dog ikke, at vi ikke er åbne over for nye kræfter i bestyrelsen, så vi håber, at der er nogen, der kunne tænke sig at være med i arbejdet. Vi holder jo heller ikke evigt.

Rolf Aagaard-Svendsen, Formand for Lyngby-Taarbæk Jazzklub

Kgs. Lyngby 2021.09.28